Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

SUOMEN PITSINNYPLÄÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

1 §.

Yhdistyksen nimi on Suomen Pitsinnyplääjät ry ja sen kotipaikka on Nurmijärvi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa nyplääjien yhdyssiteenä,
nypläyksen edistäjänä sekä jäsenistönsä kansallisten ja kansainvälisten
ammatillisten yhteyksien ylläpitäjänä. Tarkoituksensa yhdistys pyrkii
toteuttamaan:

a. toimimalla yhdyssiteenä Suomessa olevien nypläysyhdistysten ja kerhojen
välillä,

b. olemalla yhdyssiteenä myös kaikkien muiden nyplääjien välillä,

c. edistämällä nyplättyjen pitsien tutkimustyötä sekä edistämällä uusien aitopitsien
luomista,

d. järjestämällä esitelmä-, ja näyttelytilaisuuksia sekä harjoittamalla alan
tiedotus- ja julkaisutoimintaa,

e. edistämällä alan ulkomaisen julkaisuaineiston saamista jäsenistön käyttöön,

f. ylläpitämällä yhteyksiä alan kansainväliseen järjestöön ja sen kansallisiin
osastoihin


3 §

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenanomus on tehtävä
kirjallisesti.

Jäsenet ovat:

a. varsinaisia henkilöjäseniä

b. varsinaisia yhteisöjäseniä

c. kannattavia henkilöjäseniä

d. kannattavia yhteisöjäseniä

e. kunniajäseniä


Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä
edellyttäen, että varsinaisen kokouksen päätös on yksimielinen. Kunniajäseneltä
ei peritä jäsenmaksua.

Jäsen katsotaan eronneeksi:

a. itse ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoitettuaan siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi,

b. hallituksen päätöksellä, jos kahden viimeksi kuluneen vuoden jäsenmaksua ei
ole maksettu,

c. hallituksen päätöksellä, jos jäsen on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien
vastaisesti tai muuten vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.


4 §

Yhdistyksen jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun määrää vuosikokous.
Yhdistyksen muutoin äänivaltaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta, jos hän on
laiminlyönyt jäsenmaksunsa.


5 §

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille
vähintään neljätoista ( 14 ) päivää ennen kokousta ilmoituksella Pitsipostissa
tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouksessa
käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Yhdistyksen kokous on kutsuttava
koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänivaltaisista
jäsenistä sitä hallitukselta pyytää tietyn asian käsittelemistä varten.

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen hallitus ja
yhdistyksen jäsenet. Jäsenten on jätettävä esityksensä kirjallisesti
hallitukselle 21 päivää ennen Pitsipostin 1 numeron aineiston jättöpäivää.

6 §

Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema täysivaltainen
jäsen. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia varsinaiset henkilöjäsenet,
varsinaisten yhteisöjäsenten viralliset edustajat ja kunniajäsenet.
Valtakirjalla eivät saa äänestää muut kuin varsinaisten yhteisöjäsenten
valtuuttamat edustajat kukin yhdellä valtakirjalla. Yhdistyksen kannattavilla
jäsenillä, toimihenkilöillä, toiminnantarkastajilla ja tilintarkastajilla on
yhdistyksen kokouksissa puhevalta.


7 §

Yhdistys pitää vuosittain vuosikokouksen, joka pidetään maalis-toukokuussa
hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle


8. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

9. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet

10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja yksi
tai kaksi varahenkilöä

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 21
päivää ennen Pitsipostin 1 numeron aineiston jättöpäivää.


8 §

Yhdistyksen puheenjohtajan kausi kestää kolme vuotta. Puheenjohtaja voidaan
valita perättäisesti uudelleen kerran.


9 §

Yhdistyksen hallituksen muodostavat kuusi-kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2)
varajäsentä.

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen
varsinaisten jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta siten, että kolme heistä
on vuosittain erovuorossa, ensin arvan, siten vuoron mukaan. Varajäsenet
valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet voidaan valita perättäisesti
uudelleen kerran.


10 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai jos ainakin kaksi hallituksen jäsentä sitä
pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään kolme ( 3 ) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. Hallituksen
kokouksissa ratkaisee äänestettäessä yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten
mennessä tasan ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa
kuitenkin arpa.

11 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

a. Valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja, joka toimii puheenjohtajana
tämän estyneenä ollessa

b. valita sihteeri hoitamaan yhdistyksen toimintaa, rahastonhoitaja hoitamaan
yhdistyksen taloutta ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt sekä
asettaa tarvittaessa jaostoja ja valiokuntia eri kysymysten hoitamista varten,

c. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta,

d. pitää jäsenluetteloa

e. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,

f. päättää yhdistyksen tilit ja tarkastuttaa ne,

g. hoitaa yhdistyksen taloutta

h. panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,

i. valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat,

j. toimia yhdistyksen edun mukaisesti.


12 §

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja
lahjoituksia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, kurssitoimintaa
ja erilaisten nypläystarvikkeiden myyntitoimintaa jäsenille.

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi henkilöä yhdessä, toisena puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja toisena sihteeri tai hallituksen siihen määräämä henkilö.

14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Viimeistään 15.
helmikuuta on edellisen toimikauden tilit jätettävä hallituksen toimesta
tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa vuosikokoukselle
tarkoitettu lausuntonsa hallitukselle 14 päivää ennen kokousta.

15 §

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään
kuukauden väliajalla pidetyn kokouksen yhtäpitävät päätökset, joissa
muutosehdotusta on kummallakin kerralla kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa
( 2/3 ) annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus voidaan
kuitenkin julistaa kiireelliseksi, jos vähintään viisi kuudesosaa ( 5/6 )
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä tätä kannattaa. Kiireelliseksi
julistettua sääntöjen muutosta ei tarvitse käsitellä toisessa kokouksessa.

16 §

Yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus on käsiteltävä samassa järjestyksessä
kuin sääntöjen muutos, kuitenkin niin, että kolmen neljäsosan ( ¾ ) annetuista
äänistä on kannatettava purkamisehdotusta. Yhdistyksen purkamista koskevaa
ehdotusta ei voida julistaa kiireelliseksi. Yhdistyksen purkautuessa tai
tullessa lakkautetuksi jäljelle jääneet varat on käytettävä yhdistyksen
päämääriä edistäviin tarkoituksiin Suomessa, viimeisen purkamisesta päättäneen
kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla