Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

SUOMEN PITSINNYPLÄÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §.

Yhdistyksen nimi on Suomen Pitsinnyplääjät ry ja sen kotipaikka on Nurmijärvi.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa nyplääjien yhdyssiteenä, nypläyksen edistäjänä sekä jäsenistönsä kansallisten ja kansainvälisten ammatillisten yhteyksien ylläpitäjänä.

Tarkoituksensa yhdistys pyrkii toteuttamaan:

a. toimimalla yhdyssiteenä Suomessa olevien nypläysyhdistysten ja kerhojen välillä,

b. olemalla yhdyssiteenä myös kaikkien muiden nyplääjien välillä,

c. edistämällä nyplättyjen pitsien tutkimustyötä sekä edistämällä uusien aitopitsien luomista,

d. järjestämällä esitelmä-, ja näyttelytilaisuuksia sekä harjoittamalla alan tiedotus- ja julkaisutoimintaa,

e. edistämällä alan ulkomaisen julkaisuaineiston saamista jäsenistön käyttöön,

f. ylläpitämällä yhteyksiä alan kansainväliseen järjestöön ja sen kansallisiin osastoihin

 

3 §

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenanomus on tehtävä kirjallisesti.

Jäsenet ovat:

a. varsinaisia henkilöjäseniä

b. varsinaisia yhteisöjäseniä

c. kannattavia henkilöjäseniä

d. kannattavia yhteisöjäseniä

e. kunniajäseniä

 

Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä edellyttäen, että varsinaisen kokouksen päätös on yksimielinen. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsen katsotaan eronneeksi:

a. itse ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettuaan siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi,

b. hallituksen päätöksellä, jos kahden viimeksi kuluneen vuoden jäsenmaksua ei ole maksettu,

c. hallituksen päätöksellä, jos jäsen on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai muuten vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

 

4 §

Yhdistyksen jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun määrää syyskokous. Yhdistyksen muutoin äänivaltaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa.

 

5 §

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään neljätoista ( 14 ) päivää ennen kokousta ilmoituksella Pitsipostissa tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää tietyn asian käsittelemistä varten.

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen jäsenet. Jäsenten on jätettävä esityksensä kirjallisesti hallitukselle 21 päivää ennen Pitsipostin 1 ja 3 numeron aineiston jättöpäivää.

 

 

6 §

Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema täysivaltainen jäsen. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia varsinaiset henkilöjäsenet, varsinaisten yhteisöjäsenten viralliset edustajat ja kunniajäsenet. Valtakirjalla eivät saa äänestää muut kuin varsinaisten yhteisöjäsenten valtuuttamat edustajat kukin yhdellä valtakirjalla. Yhdistyksen kannattavilla jäsenillä, toimihenkilöillä, toiminnantarkastajilla ja tilintarkastajilla on yhdistyksen kokouksissa puhevalta.

 

7 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

7. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet

8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varahenkilöä

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 21 päivää ennen Pitsipostin 1 ja 3 numeron aineiston jättöpäivää.

 

8 §

Yhdistyksen puheenjohtajan kausi kestää kolme vuotta. Puheenjohtaja voidaan valita perättäisesti uudelleen kerran. 

9 §

Yhdistyksen hallituksen muodostavat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta siten, että kolme heistä on vuosittain erovuorossa, ensin arvan, siten vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet voidaan valita perättäisesti uudelleen kerran.

 

10 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos ainakin kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme ( 3 ) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa ratkaisee äänestettäessä yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

a. valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja, joka toimii puheenjohtajana tämän estyneenä ollessa

b. valita sihteeri hoitamaan yhdistyksen toimintaa, rahastonhoitaja hoitamaan yhdistyksen taloutta ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt sekä asettaa tarvittaessa jaostoja ja valiokuntia eri kysymysten hoitamista varten,

c. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta,

d. pitää jäsenluetteloa

e. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,

f. päättää yhdistyksen tilit ja tarkastuttaa ne,

g. hoitaa yhdistyksen taloutta

h. panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,

i. valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat,

j. toimia yhdistyksen edun mukaisesti.

 

12 §

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, kurssitoimintaa ja erilaisten nypläystarvikkeiden myyntitoimintaa jäsenille.

 

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi henkilöä yhdessä, toisena puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toisena sihteeri tai hallituksen siihen määräämä henkilö.

 

14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Viimeistään 15. helmikuuta on edellisen toimikauden tilit jätettävä hallituksen toimesta tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa kevätkokoukselle tarkoitettu lausuntonsa hallitukselle 14 päivää ennen kokousta.

 

15 §

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajalla pidetyn kokouksen yhtäpitävät päätökset, joissa muutosehdotusta on kummallakin kerralla kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa ( 2/3 ) annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi, jos vähintään viisi kuudesosaa ( 5/6 ) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä tätä kannattaa. Kiireelliseksi julistettua sääntöjen muutosta ei tarvitse käsitellä toisessa kokouksessa.

 

16 §

Yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus on käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutos, kuitenkin niin, että kolmen neljäsosan ( ¾ ) annetuista äänistä on kannatettava purkamisehdotusta. Yhdistyksen purkamista koskevaa ehdotusta ei voida julistaa kiireelliseksi. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jäljelle jääneet varat on käytettävä yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin Suomessa, viimeisen purkamisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla